Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

KONSTYTUCJA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Preambuła

Rozdział I (art. 1-29)
RZECZPOSPOLITA

Rozdział II (art. 30-86)
WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA

Rozdział III (art. 87-94)
ŹRÓDŁA PRAWA

Rozdział IV (art. 95-125)
SEJM I SENAT

Rozdział V (art. 126-145)
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Rozdział VI (art. 146-162)
RADA MINISTRÓW I ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Rozdział VII (art. 163-172)
SAMORZĄD TERYTORIALNY

Rozdział VIII (art. 173-201)
SĄDY I TRYBUNAŁY

Rozdział IX (art. 202-215)
ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA

Rozdział X (art. 216-227)
FINANSE PUBLICZNE

Rozdział XI (art. 228-234)
STANY NADZWYCZAJNE

Rozdział XII (art. 235)
ZMIANA KONSTYTUCJI

Rozdział XIII (art. 236-243)
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono w Dz.U. 1997, NR 78 poz. 483

zm. Dz.U. 2001 nr 28 poz. 319 26.03.2001
zm. Dz.U. 2006 nr 200 poz. 1471 07.11.2006
zm. Dz.U. 2009 nr 114 poz. 946 21.10.2009